Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van Doomernik Training & Coaching, KvK nummer 706.133.70, hierna te noemen DTC.

2. Grondslag offertes

Offertes zijn gebaseerd op de informatie door opdrachtgever verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. DTC heeft een inspanningsverplichting en zal de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die DTC nodig heeft. Dit geldt ook voor terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van DTC betrokken (zullen) zijn. Als DTC daarom verzoekt, verschaft opdrachtgever op zijn locatie DTC kosteloos een eigen werkruimte met desgewenst telefoonaansluiting en/of Datanetaansluiting, dan wel zorgt opdrachtgever ervoor dat er ten behoeve van trainingen of coachingstrajecten een naar oordeel van DTC passende locatie kosteloos beschikbaar is.

4. Betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Door opdrachtgever of DTC betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. Personeel

DTC kan in overleg met opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien DTC van mening is dat dit voor uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet nadelig beïnvloeden, noch de continuïteit van de opdracht in gevaar brengen. Wijziging van het team kan ook op verzoek van opdrachtgever in overleg met DTC plaatsvinden.
Opdrachtgever en DTC mogen tijdens en binnen één jaar na beëindiging opdracht geen personeel van elkaar in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan uitsluitend met toestemming van de andere partij.

6. Tarieven en kosten

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

Een tussentijdse verandering van het niveau van de kosten die DTC noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

 7. Betalingsvoorwaarden

Facturering geschiedt in principe maandelijks.
Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na declaratiedatum.
Voor Incompany trainingsopdrachten geldt een aanbetaling van 50%, te voldoen uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag. De rest dient te worden voldaan binnen 1 maand na aanvang van de 1ste trainingsdag. Voor trainingen in de open lijn wordt bij inschrijving op de website, een factuur gestuurd met een betalingstermijn van 30 dagen. De factuur dient echter voor aanvang van de eerste trainingsdag volledig betaald te zijn.
Na die vervaldag wordt wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan DTC de uitvoering van de opdracht opschorten zonder dat dit tot schadeplichtigheid jegens opdrachtgever leidt. Is opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze te kort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten waaronder vertragingsrente van 1% per maand, ter verkrijging van voldoening, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten zullen niet onderhevig zijn aan rechterlijke matiging. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, is elke opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals hier aangegeven ongeacht tenaamstelling op de declaratie.

8. Wijziging opdracht / meerwerk

Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht (-uitvoering) ontstaat door toedoen van opdrachtgever, zal DTC de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, wordt dit als aanvullende opdracht beschouwd.

9. Duur en afsluiting opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam, worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die DTC verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. DTC kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door opdrachtgever is goedgekeurd dan wel betaald. Binnen een termijn van 30 dagen na goedkeuring dient opdrachtgever DTC hierover te berichten. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien opdrachtgever controle wenst door een accountant op de declaratie van DTC, dan wordt daaraan medewerking verleend. De kosten van zo’n controle zijn voor rekening van opdrachtgever.

10. Tussentijdse beëindiging / verschuiven data / annuleren

Open trainingen: Wanneer DTC startdata, tijdstippen en/of locaties opgeeft, zijn deze indicatief. DTC spant zich in de trainingen op de aangegeven datum/tijd/locatie te laten plaatsvinden, maar behoudt zich het recht voor om – indien noodzakelijk – deze te wijzigen. DTC heeft bij onvoldoende deelname tot 5 dagen voor aanvang het recht een training te annuleren of uit te stellen. Bij uitstel wordt opdrachtgever gevraagd om de training op latere datum te volgen. Indien door overmacht van de zijde van DTC een training geen doorgang kan vinden, heeft opdrachtgever het recht kosteloos een andere training uit het programma van DTC met eenzelfde of lagere prijs te kiezen. Een duurdere training is ook mogelijk met bijbetaling van het verschil. Eventuele met annulering of uitstel verband houdende kosten of schade worden niet door DTC vergoed. Indien een training is volgeboekt, schuift de inschrijving door naar de volgende geplande datum. Als opdrachtgever verhinderd is dient hij/zij dit tijdig aan DTC bekend te maken. DTC bepaalt of, en zo ja welke, mogelijkheden tot inhalen er zijn. Overige: Opdrachtgever en DTC kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de verstrekte opdracht en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Voortijdige beëindiging dient door de beëindigende partij gemotiveerd en per aangetekend schrijven aan de wederpartij kenbaar gemaakt te worden.
Indien opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaat, heeft DTC vanwege bezettingsverlies recht op compensatie volgens de uitgangspunten:

  • Opdrachtgever vergoedt bij annulering meer dan 6 weken voor aanvang van de opdracht, 25% van het totaalbedrag van de opdracht aan DTC.
  • Bij annulering binnen 6 weken voor de eerste uitvoeringsdatum plaats, wordt dit percentage verhoogd naar 50%.
  • Bij annulering binnen 4 weken voor de eerste uitvoeringsdatum plaats, wordt dit percentage verhoogd naar 100%.
  • Bij het verschuiven van data door opdrachtgever, binnen 8 weken voor uitvoering van elke opdracht, is 25% verschuldigd.
  • Bij het verschuiven van data door opdrachtgever, binnen 4 weken voor uitvoering van elke opdracht, is 50% verschuldigd.

DTC mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. DTC behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
In geval van liquidatie, (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover niet binnen 3 maanden opgeheven – ten laste van opdrachtgever, schuldsanering of andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DTC vrij de overeenkomst terstond en met directe ingang buitengerechtelijk op te zeggen, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Vorderingen van DTC op opdrachtgever zijn dan direct opeisbaar.

11. Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het onderzoek resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van DTC. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van DTC.
Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht, m.u.v. verstrekte software (licenties). Ingeval van tussentijdse beëindiging door opdrachtgever, is het voorgaande ook van toepassing.

12. Vertrouwelijkheid

DTC is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever. DTC zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van opdrachtgever. Opdrachtgever zal zonder toestemming van DTC aan derden geen mededeling doen over de aanpak en werkwijze van DTC en dergelijke.

13. Aansprakelijkheid

DTC is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door DTC van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt tot 50% van het honorarium dat DTC voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met langere doorlooptijd dan een half jaar, geldt een beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 3 maanden. Eventuele aanspraken dient opdrachtgever dienen binnen 6 maanden na einde opdracht in te dienen, bij gebreke waarvan opdrachtgever zijn rechten verliest.

14. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen met DTC is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen worden opgelost via mediation. Indien partijen desondanks niet tot elkaar komen, zal het geschil – eventueel in afwijking van normale bevoegdheidsregels – worden voorgelegd aan de kantonrechter in het arrondissement van DTC. Daarbij komen partijen uitdrukkelijk overeen dat hoger beroep van de uitspraak in eerste aanleg openstaat (artt. 96/332/333 Rv).